Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)).

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

Data a jejich využití

Tyto zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji získanými prostřednictvím formulářů umístěných na našem webu dostupném na adrese www.optikavaluchovi.cz (dále jen „zásady“). Součástí zásad je i naše Cookie Policy. Provozovatelem webu: Optika Valuchovi s.r.o; IČO: 26091976; se dídlem: Dr. Stejskala 437/10, České Budějovice, 370 01; kontakt: info@optikavaluchovi.cz; poskytující služby v oblasti nestátních zdravotnických služeb.

Uživatelem je fyzická osoba, která si web prohlíží a kontaktujte nás prostřednictvím formulářů na něm umístěných.

Tyto zásady můžeme čas od času změnit či doplnit. Aktuální verze bude vždy dostupná na našich webových stránkách.

Jaké osobní údaje se o Vás jakožto zákazníkovi zpracovávají a za jakým účelem?

Klienti Správce

 • Kategorie osobních údajů:
  • Standardní osobní údaje – identifikační a kontaktní údaje zákazníků.
  • Zvláštní kategorie osobních údajů – údaje potřebné pro poskytování zdravotní péče, vedení zdravotnícké dokumentace, dle vyhlášky číslo 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a vykazování zdravotnické péče.
 • Účelem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a Správcem, plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy. Poskytování zdravotní péče a st ím související např. vedení zdravotnické dokumentace, vykazování údajů zdravotnickým pojišťovnám a předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému a pod.

Osoby vstupující do monitorovaných prostor Správce

 • Kategorie osobních údajů:
  • Standardní osobní údaje – obrazové nahrávky bez zvukové stopy.
 • Účelem zpracování osobních údajů je zajištění ochrany majetku Správce, který se nachází v monitorovaném prostoru.

Kontaktní formulář

 • Obdržením vyplněného formuláře začínáme jakožto správci zpracovávat Vaše osobní údaje. Vyplněné údaje po přijetí uložíme, strukturujeme, doplňujeme a pokud už nejsou potřeba, smažeme je.
 • V případě kontaktního formuláře máme k dispozici Vaše jména a příjmení, e-mail, čas odeslání a text zprávy odeslané přes kontaktní formulář.
 • Údaje zpracováváme výhradně proto, abychom Váš dotaz zpracovali, komunikovali s Vámi a případně Vám poskytli další dodatečné informace související s dotazem. Zodpovězení Vašich dotazů a připomínek je našim oprávněným zájmem.
 • Údaje zpracováváme do doby úplného zodpovězení dotazu. V interní databázi je necháme ještě 2 roky od jeho přijetí, pokud bude z povahy dotazu předvídatelné, že bude v budoucnu potřeba se k němu vrátit.

Popis kategorií příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny či předány

 • Standardní osobní údaje subjektů mohou být poskytnuty dodavatelům Správce, kteří spolupracují se správcem na základě smlouvy. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti poskytnuty orgánům veřejné moci.
 • Zvláštní osobní údaje vedené ve zdravotnické dukumentaci mohou být poskytnuty osobám s právem nahlížet do zdrvotnické dokumentace dle § 65 zákona o zdravotních službách. Dále mohou být zvláštní osobní údaje poskytnuty zdravotním pojišťovnám při předávání dokladů v rámci vykazování zdravotní péče a úhrad zdravotnických prostředků.
 • Osobní údaje nebudou poskytovány mezinárodním organizacím a neopouští území Evropské unie.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

Kdykoliv nás můžete požádat o informace, jaké údaje a proč o Vás zpracováváme. Případně můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem oprávněného zájmu a to e-mailem na info@optikavaluchovi.cz. Vaši žádost vždy vyřešíme do 30 dnů.

Závěrečná ustanovení

Vždy nám prosím dávejte k dispozici aktuální, úplné a přesné údaje, které se týkají výhradně Vás.

Jakmile nebudeme mít důvod pokračovat ve zpracovávání, osobní údaje zlikvidujeme.

Vždy vynaložíme maximální úsilí pro to, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme za případnou újmu.

Osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti se zpracováváním osobních údajů jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 15. 12. 2020.

Adresa a jméno firmy

Optika Valuchovi, s.r.o.

Dr. Stejskala 437/10, České Budějovice, 370 01